Kaochiang
Kaochiang (local guide)
13th August 2005